I. GENERAL PROVISIONS

1.1. The following persons and entities have the right to use the services, rendered by the online shop:

• Natural persons, who have reached their adulthood.

• Underage natural persons, having obtained their parents‘ or guardian‘s consent prior to using the services, rendered by the shop.

• Legal entities.

• Representatives, who are authorized by the natural persons or by the legal entities.

1.2. Within not more than 24 hours from the moment of entering into the sale-purchase agreement, the Seller e-mails the confirmation to the Buyer, stating that the Buyer has successfully entered into the agreement on sale-purchased of the goods.

II. ENTERING INTO THE SALE-PURCHASE AGREEMENT

2.1. It is acknowledged that the Buyer and the Seller have entered into the sale-purchase agreement after the Buyer forms the shopping cart in the online shop, indicates the address of delivery, chooses the method of payment and, after having got familiar with the rules on purchasing of the goods, presses the button “To order the goods“. This agreement shall be valid till complete fulfilment of the obligations, accepted by the Parties while entering into this agreement. If the Buyer does not accept certain rules or some parts of these rules, he must not press the button “To order the goods”.

III. BUYER‘S RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The Buyer has the right to do shopping in the online shop by keeping to the provisions of the legal acts of the Republic of Lithuania and to the internal regulations, set by the online shop.

3.2. The Buyer can ask the Seller to render the additional information about the goods by e-mail prior to acquisition of the goods, causing the Buyer‘s interest.

3.3. While entering into the sale-purchase agreement, the Buyer confirms that he has got familiar with the online shop‘s rules on delivery and return of the goods as well as with the present internal regulations, set by the online shop.

3.4. The Buyer must pay the price of the goods, ordered by him, and the price of delivery of the goods (if it is foreseen in the sale-purchase agreement) as well as must accept the ordered goods. The Buyer pays for the goods by the money order to be effected by the bank.

3.5. The Buyer is liable for timely and responsible fulfilment of the conditions, stated in the sale-purchase agreement.

3.6. The Buyer pays the costs, related to return of the goods, in case of their return. The Buyer must ensure that the goods would be timely returned and would be safely, appropriately and reliably packed.

3.7. The Buyer is liable for accuracy of the data, indicated to the Seller, and for the consequences, which can emerge as a result of inaccuracy of the data, indicated by the Buyer (the contact information, etc.).

IV. SELLER‘S RIGHTS AND OBLIGATIONS

4.1. The Seller undertakes to lay all his utmost efforts so that the Buyer would be provided with the conditions for smooth use of the services, rendered by the online shop. The Seller cannot completely guarantee that the online shop would be continuously operating.

4.2. The Seller undertakes to secure that the ordered goods would be safely and timely (without exceeding the term, foreseen in the sale-purchase agreement) delivered to the Buyer.

4.3. The Seller undertakes to render all the information to the Buyer about the goods, which the Buyer is interested in, prior to acquisition of the goods.

4.4. If the unforeseen circumstances emerge, the Seller, being unable to deliver timely the goods, ordered by the Buyer, undertakes to contact the Buyer personally as soon as possible and to inform the latter about the emerged obstacles.

4.5. If the Buyer somehow tries to impair the online shop‘s smooth operation, the Seller reserves the right to himself to restrict or to block the possibility for the Buyer to use the services, rendered by the online shop, without any warning.

4.6. The Seller does not accept any liability in case the colour, form or other parameters of the goods, displayed in the online shop, do not match to the real size, form or colour of the goods for the reason of peculiarities of the monitor, used by the Buyer.

4.7. The Seller does not accept any liability in case the third persons, who made use of the internet banking system, enter into the sale-purchase agreement in the online shop. Only the persons, who have the permit or who are authorised, can make use of the other person‘s internet banking. The persons, who make use of the other person‘s internet banking, without having obtained its owner‘s consent, shall bear responsibility according to the procedure, established by the laws of the Republic of Lithuania, for their deeds, if a certain controversy emerges.

V. SENDING OF THE INFORMATION

5.1. The Seller sends all the notifications, related to the sale-purchase agreement, to the e-mail address, stated in the form of registration of the Buyer.
5.2. The Buyer sends all his notifications and questions to the e-mail address, indicated in the Seller‘s contact information.
VI. FINAL PROVISIONS
6.1. The Seller has the right to change the internal regulations of the online shop‘s operation, after having preliminary announced change of the regulations on the online shop‘s website. In case of correction of the regulations, the changes enter into force from the moment of their announcement and are valid for all sales-purchase agreements, which are being concluded.

6.2. The online shop‘s regulations and principles of activity do not restrict the Buyer‘s rights, fixed by the legal acts of the Republic of Lithuania. The online shop‘s activity is based on the provisions of the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania.

6.3. All disagreements, emerging between the Buyer and the Seller and related to the sale-purchase agreement, are settled, seeking for the mutual compromise. If the Parties fail to achieve the compromise, their disagreements are settled in accordance with the procedure, established by the legal acts of the Republic of Lithuania.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudotis turi teisę:

· Fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės.

· Nepilnamečiai fiziniai asmenys, prieš naudojantis parduotuvės paslaugomis gavę tėvų ar globėjų sutikimą.

· Juridiniai asmenys.

· Fizinių ar juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.2. Nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo praėjus ne daugiau nei 24 valandoms Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, jog prekių pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta sėkmingai.

II. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elekroninėje parduotuvėje suformavęs pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su prekių pirkimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti prekes“. Ši sutartis galioja iki visiško abiejų šalių pareigų, prisiimtų sudarant šią sutartį, įvykdymo. Jei pirkėjas nepritaria tam tikrai ar kelioms dalims šių taisyklių – jis privalo netvrtinti užsakymo mygtuku „Užsakyti prekes“

III. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Pirkėjas turi teisę apsipirkti elektronėje parduotuvėje vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei internetinės parduotuvės nustatyomis vidinėmis taisyklėmis.

3.2.Pirkėjas turi teisę prieš įsigijant patikusią prekę prašyti Pardavėjo suteikti papildomą dominančią informaciją apie prekę el.paštu.

3.3.Sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su elektroninės parduotuvės prekių pristatymo ir grąžinimo taisyklėmis, taip pat – su šiomis elektroninės parduotuvės vidinėmis taisyklėmis.

3.4.Pirkėjas privalo apmokėti užsakyto pirkinio kainą, prekių pristatymo kainą (jei tai numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka banko pavedimu.

3.5.Pirkėjas prisiima atsakomybę už savalaikį ir atsakingą pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų vykdymą.

3.6.Prekės grąžinimo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Jis privalo užtikrinti, kad prekės būtų grąžintos laiku, saugiai ir tinkamoje, saugioje pakuotėje.

3.7.Pirkėjas prisiima atsakomybę už Pardavėjui nurodytų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kuriuos gali sukelti pateikti neteisingi Pirkėjo duomenys (kontaktinė informacija ir kt.).

IV. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS.

4.1.Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjui būtų suteiktos sąlygos sklandžiai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia visiškos garantijos, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad įsigytos prekės Pirkėją pasiektų saugiai ir neviršijant pirkimo-pardavimo sutartyje numatyto laikotarpio.

4.3.Pardvėjas įsipareigoja Pirkėjui suteikti visą jį dominančią informaciją apie prekę iki jos įsigijimo.

4.4.Susidarius nenumatytoms aplinkybėms Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Jūsų užsakytos prekės laiku, įsipareigoja kuo skubiau asmeniškai susisiekti su Pirkėju bei informuoti apie kiltusias kliūtis.

4.5.Jei Pirkėjais kokiais nors veiksmais bando pakenkti elektroninės parduotuvės sklandžiam veikimui, Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.6.Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateikta prekė savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

4.7.Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kuomet tretieji asmenys, pasinaudoję kito asmens internetinės bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje. Naudotis kito asmens internetine bankininkyste gali tik turintys leidimą ir įgalioti asmenys. Asmenys, besinaudojantys kito asmens internetine bankininkyste be jos savininko leidimo, kilus tam tikriems nesutarimams, už savo veiksmus turi atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

5.1.Pardavėjas visus su pirkimo-pardavimo sutartimi susijusius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
5.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytu kontaktuose elektrninio pašto adresu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

6.1.Pardavėjas turi teisę keisti internetinės parduotuvės vidines veikimo taisykles, apie taisyklių pakeitimus iš anksto paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Taisyklių koregavimo atveju pakeitimai įsigalioja nuo pakeitimų paskelbimo momento visoms sudaromoms pirkimo-pardavimo sutartims.

6.2.Elekroninės parduotuvės taisyklės bei veiklos principai neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Elektroninės parduotuvės veikla grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

6.3.Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir pardavėjo ir susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi, yra spendžiami ieškant bendro kompromiso. Nepavykus surasti abiems šalims tinkančio kompromiso, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka